Scenariusze rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce. Powstał raport

26 kwietnia 2021, 20:06
cedar-airbus-sentinel
Ilustracja: Airbus [airbus.com]

Sektorowa Rada ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego (SRK LK) - jako jedna z 17 rad przedstawicielskich funkcjonujących w sieci programowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (na potrzeby diagnozy i zaspokajania potrzeb kompetencyjnych w wybranych segmentach gospodarki) - opublikowała obszerny raport prezentujący uwarunkowania i scenariusze rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce. Opracowanie, datowane na grudzień 2020 roku, zawiera opis uwarunkowań i możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na rodzimym rynku technologii kosmicznych - także na tle tendencji międzynarodowych. Zaprezentowane prognozy i propozycje rozwiązań sformułowano w perspektywie dziesięcioletniej - do 2031 roku.

Opracowanie pt. „Średniookresowe scenariusze rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce” zwraca przede wszystkim uwagę na dużą liczbę wyzwań, jakie pozostają do przezwyciężenia w kwestii zapewniania szybkiego lub chociażby „umiarkowanego” rozwoju krajowego sektora kosmicznego w wyznaczonych ramach czasowych. Studium formułuje wnioski i rekomendacje dotyczące możliwych kierunków rozwoju branży kosmicznej w Polsce na najbliższe 10 lat (do 2031 roku). Raport jest z założenia jedną z pierwszych spodziewanych analiz strategicznych opublikowanych w ramach działania tej konkretnej sektorowej rady.

Rekomendacje dotyczące rozwoju polskiego sektora kosmicznego są oparte na trzech modelowych scenariuszach wzrostu (szybki, umiarkowany, endogeniczny), względem których formułowany jest jeszcze syntetyczny czwarty - określony jako najbardziej prawdopodobny. Ważną częścią opracowania jest też analiza dobrych praktyk i modeli rozwoju sektora kosmicznego uskutecznianych w innych państwach, jak również przegląd Krajowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. W raporcie zwraca się też m.in uwagę na potrzebę usprawnienia dotychczasowej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi i biznesowymi oraz wypracowanie nowych rozwiązań stymulujących rozwój branży. Zwraca się w nim również uwagę na rosnące na całym świecie zapotrzebowanie na usługi satelitarne, odnosząc się na tym tle do rozpoznawanego w Polsce niedoboru własnej infrastruktury satelitarnej. 

Wśród sygnowanych przez Sektorową Radę ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego zaleceń znalazły się takie kwestie, jak:

  • przeznaczenie odpowiedniego budżetu i zagwarantowanie perspektywy rozwoju  projektów realizowanych w obszarze technologii kosmicznych,
  • doprecyzowanie roli Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) jako organu scalającego administracyjne działania wokół branży kosmicznej,
  • bliska współpraca pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi w organizacji programów studenckich i doktoranckich.

W raporcie ujęto też ściślejsze rekomendacje dotyczące pozyskiwania i budowania kompetencji w sektorze - w szczególności:

  • stworzenie planu kształcenia ustawicznego dla przedstawicieli sektora kosmicznego,
  • stworzenie propozycji kursów doktoranckich prowadzonych we współpracy z przemysłem (np. doktoraty wdrożeniowe),
  • wsparcie przy tworzeniu, rozwijaniu i realizacji kursów akademickich związanych z branżą kosmiczną, w szczególności nowych kierunków,
  • zweryfikowanie i regularne aktualizowanie stanu wiedzy oraz braków w kompetencjach i kwalifikacjach,
  • zweryfikowanie i regularne aktualizowanie stanu wiedzy na temat przyszłych wymagań technologicznych i rynkowych stawianych w edukacji i kształceniu ustawicznym - także z perspektywy europejskiej i globalnej.

Udało nam się wypracować pierwszy raport i szerokie rekomendacje dla branży kosmicznej. Mam nadzieję, że przedstawione przez nas rozwiązania oraz zalecenia zostaną odebrane pozytywnie oraz że uda się zaktywizować instytucje naukowe oraz podmioty biznesowe do intensywniejszej współpracy. Otwieranie nowych kierunków czy programów edukacyjnych poświęconych technologii kosmicznej i lotniczej, zagwarantuje Polsce rozwój innowacyjnych technologii.

Gen. Mirosław Hermaszewski, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego

Działalność Sektorowej Rada ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego (SRK LK) ma związek z funkcjonowaniem sieci 17 branżowych rad działających w wielosegmentowym programie wspierania rozwoju kompetencji sektorowych w wybranych obszarach gospodarki narodowej. System ten działa w oparciu o unijne dofinansowanie i projekty dystrybuowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i są rozdzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tworzenie w Polsce sieci sektorowych rad ds. kompetencji ma swoje fundamenty we wnioskach z badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) przeprowadzonych w latach 2009-2014. Wskazywano w nich na powszechny wśród przedsiębiorców wielu branż problem ze znalezieniem wykwalifikowanych kandydatów do pracy oraz niedostosowaniem systemu przygotowania kompetencyjnego młodych kandydatów na pracowników do potrzeb zatrudnienia, przy jednoczesnym deficycie dostosowanej oferty edukacji pozaformalnej. Dlatego też PARP opracowała System Rad ds. Kompetencji, który ma umożliwiać samym przedsiębiorcom oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej, jak również budowanie partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami mającymi wpływ na rynek pracy. Docelowo wskazano potrzebę utworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SRK) dla co najmniej 15 sektorów gospodarki, względem których zidentyfikowano potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w porozumieniu z przedsiębiorcami.

Sektorowa Rada ds. Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego (SRK LK) pozostaje w tej strukturze jednym z krócej działających zrzeszeń. Podobnie jak w innych odsłonach, w skład Rady weszły osoby blisko związane z działalnością branżową, przedstawiciele wcześniej działających krajowych porozumień sektorowych oraz główni reprezentanci konkretnych specjalizacji - w tym przypadku m.in.: gen. Mirosław Hermaszewski (przewodniczący SRK KL), prof. Cezary Galiński, dr Leszek Loroch, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Brona (animator działań w segmencie kosmicznym) i gen. Jan Rajchel. Do grupy dołączyli również Tomasz Ciepieńka z Thales Polska, Paweł Wojtkiewicz ze Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Piotr Zabadała z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Działanie Rady koordynują następujące podmioty: spółka Thales (jako lider projektu), Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W kwietniu br. do Rady dołączyło kolejnych dziewięciu przedstawicieli sektora lotniczo-kosmicznego.

Cały przytaczany raport oraz więcej informacji na temat działań Rady są dostępne na jej stronie internetowej.


image
Z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Space24
Space24
KomentarzeLiczba komentarzy: 6
AI
środa, 28 kwietnia 2021, 11:08

1. Budżet - oczywista sprawa, główne finansowanie kosmosu w POLSA powinno iść przez MPRiT a nie jak teraz, że jest jakaś zrzutka z ministerstw (na ESA) a w każdym z nich oddzielna komórka, która będzie walczyć o swoje przetrwanie za wszelką cenę (czy to ma sens systemowy czy nie). 2. Rola POLSA - faktycznie POLSA nie administruje bo te kompetencje są WCIĄŻ w ministerstwach (zarówno na poziomie politycznym oraz TECHNICZNYM!!) a te nie mają zamiaru ich oddać. Ministerstwa tworzą koalicje ze swoimi podmiotami - MEiN z CBK a MON np. z Exatel przeciwko POLSA. W konsekwencji tego przez Radę POLSA rozwalają każde działanie Agencji w tym zmiany Prezesów (jeśli nie jest na ich korzyść - ale nie jest to dyskusja merytoryczna). Trzeba zrobić jasną strukturę - POLSA powinna być wyłącznie Agencją MRPiT a nie zależna od innych bytów (Rada POLSA ma radzić a nie odwoływać Prezesów, MON ma zlecać agencji konkretne działania i dwa pieniądze a nie wysyłać personel aby odchodził na emeryturę z wysokich etatów za pieniądze MPRiT i drenować pieniądze z innych ministerstw). Niestety my POLACY nie potrafimy współpracować i nie wierzę, że pojawi się "spójny front jedności kosmicznej w PLu" dlatego też zróbmy to jak należy. Nauka do TRL 5 (NCBiR, MEiN czy MON w programach które realizuje), dalej Agencja poprzez granty i zamówienia oraz działania zlecone z innych ministerstw np. MEiN czy MON. Skoro MPiT i podległa im POLSA nie kontroluje wydatkowania budżetów MEiN (instytuty naukowe i uczelnie) czy MON (I3TO, Departament Innowacji, Agencja Uzbrojenia) na działania kosmiczne to dlaczego te ministerstwa ingerują w Agencję MPRiT ....? . Wszystko się nam rozłazi ...:( Każda instytucja państwa powinna działać oddzielnie w zakresie swoich kompetencji a koordynacja powinna być zapewniona na szczeblu politycznym tj. na poziomie MRPiT - tak jak kiedyś był zespół ds. polityki kosmicznej. Dopóki będziemy pozwalali na budowę systemu ROZMYTEGO dopóty nic SPEKTAKULARNEGO się nie wydarzy. Niestety zanosi się ponownie, że będzie desant wojskowych do POLSA, to już chyba trzeci w historii tej organizacji - skąd to przekonanie, że tym razem będzie inaczej? Na całym świecie Agencje są cywilne a u nas z uporem maniaka tworzy eksperymentuje? Czy to jest sposób na budowę środowiska eksperckiego - wątpię. Wojsko nie umie nawet pobudować podwozia do Kraba a firmy wojskowe praktycznie nie uczestniczą w ESA. Historycznie, najpierw był wice gen. rez. Majewski (tak jest też na zachodzie w cywilu), póżniej płk. Suszyński pełnił obowiązki w mundurze i został/przekonał że Wice powinien być w mundurze (anomalia!), później załatwił stanowiska generalskie, poźniej mocno przyczynił się do zwolnienia prof. Banaszkiewicz, poźniej chyba z 1,5 roku kierował samodzielnie POLSA, potem pojawił się pułkownik Górka za Prezesa Borny i Szaniawskiego i też było jak było. Pewnie historia za jakiś czas się powtórzy i jak będzie spór to wojskowi zdejmą Prezesa :) 3. Kształcenie kadr - tego w POLSA w ogóle nie ma jest dokładnie odwrotnie wywala się tych co dobrze pracowali za zostawia niedorajdy i ściemniaczy :). W normalnych państwach agencje są JEDNYM z podstawowych miejsc zapewniających stabilne budowania kadr (ciągłość instytucjonalna i bezpieczeństwo zatrudnienia). Poprzez kadry POLSA ale także poprzez osoby które wykonują prace zlecone z POLSA. Kadry te później powinny móc kontynuować pracę w sektorze i przepływać między sektorem publicznym i prywatnym.

Eytu
wtorek, 27 kwietnia 2021, 11:07

Kosmos to bardzo szerokie pole naukowe. Tam jest fizyka i matematyka oraz elektronika na bardzo wysokim poziomie. Jeden człowiek nie ma szans wszystkiego "ogarnąć". Dobrze byłoby dla przyszłych specjalistów przygotować państwowy egzamin - pierwsza część bardzo ogólna i otwarta. Test - zadania i minusowe punkty za błędną odpowiedź. NA przykład . Mars posiada gęstość atmosfery .... oblicz stałą Avogadra dla gazu na Marsie. Pytania z zakresu biologii, chemii, matematyki, informatyki, mechatroniki, mechaniki. Po zdanym egzaminie każdy specjalista mógłby mieć przydzielony tytuł specjalisty w danej dziedzinie. Drugi egzamin teoretyczno - praktyczny. Zespoły pięcioosobowe tworzone arbitralnie z tym jednak aby zachować parytet - jeden chemik na zespół i jeden matematyk. Z tym że w żadnym zespole nie może być dwóch najlepszych - na zasadzie najlepszy chemik w egzaminie, najgorszy matematyk, drugi najlepszy chemik , przedostatni matematyk. Aby "względnie" punkty umiejętności za poszczególne dziedziny był wyrównane suma sumarum . I przykładowe zadanie praktyczne. Zbuduj układ zasilania solarnego , który rozłoży wodę na wodór i tlen. Do dyspozycji - przewody , woda , katody anody opisane według standardów . Umieszczenie katody i anody powinno ostać przeprowadzone przez robot. Program będzie napisany , robot trzeba będzie złożyć po schemacie, podłączyć arduino, zlutować niektóre obwody, na przykład uchwyt do baterii. Oczywiście na to 8 godzin. I zamknięte pokoje aby zespoły nie podglądały się na wzajem.

Janusz
czwartek, 29 kwietnia 2021, 11:29

Ty wiesz, że stała Avogadra jest taka sama na Marsie jak i Ziemi? No chyba, że na tym ten plan polega: Werbowanie melepetów, żyjących z państwowego

Eytu
piątek, 30 kwietnia 2021, 13:04

@Janusz Ty to wiesz :) Ale czy każdy ? Na tym polegają pewne zadania, że czasem łatwe rozwiązania są przez niektórych uznawane za arcytrudne. Czy wiedziałeś o tym bez dostępu do internetu ? Podsyłam kolejne "arcytrudne" zadanie. Dwie satelity krążą wokół Ziemi na wysokości 200 km. Obie mają masę 100 kg. Do jednej dołączany jest ładunek o masie 10 kg. Oblicz orbitę cięższego satelity po dołączonej masie. W zadaniu podane siły grawitacji Ziemi na wysokości 100 km. Pozostałe zmienne pominąć - wpływ grawitacyjny Księżyca, ciśnienie promieniowania Słońca, wpływ pola magnetycznego ziemi na obudowę satelit itd. ).

modelarz
środa, 28 kwietnia 2021, 00:58

Pomysły godne wzięcia pod uwagę. Dobudowałbym do nich jak najszybciej szkolne kółka zainteresowań, ponieważ dzisiejsi doktoranci nie mieli okazji trzymać w ręku przysłowiowej lutownicy ani śrubokręta. Z tym że te nasze dywagacje i tak mają zasadniczy mankament, przez który polegną. Mianowicie nie uwzględniają nadrzędnej roli tzw. animatorów. Specjalistów od spraw ogólnych - jak mawiał Lepper.

Eytu
środa, 28 kwietnia 2021, 11:07

@ modelarz Animatorów typu Sarabhai lub Von Braun ? W Polsce mamy wielu ludzi z misją i wizją. Ale też wielu hochsztaplerów. Ludzie są przez historię nauczeni aby nie ufać byle komu. I być może stąd jest ta zawiść i podkładanie belek pod nogi. Brak współpracy i ciągłe niszczenie się nawzajem na forum międzynarodowym. Ale na pewno ludzi inteligentnych i z talentem w Polsce nie brakuje. Trzeba jednak dbać o kadry i dostrzegać ich problemy - wybitny matematyk Ramanujan zmarł w dość wczesnym wieku.

Tweets Space24